Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Villamos- és távhő vezetékek


Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték,
közvetlen vezeték

A villamos energiáról szóló törvényben meghatározott villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és közvetlen vezeték villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásai tekintetében az építésügyi hatósági jogkör gyakorlója első fokon műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok látják el., másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások:

 • Elvi építési engedély (csak erőmű és belső kezelőterű transzformátorok esetében)
  Az építési engedély megkérése előtt a villamosenergia-ipari építmény műszaki megvalósíthatóságának, továbbá műemléki, régészeti, településképi, természet és környezetvédelmi követelmények előzetes tisztázása céljából az illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok elvi építési engedélyt adhatnak ki.
 • Építési engedély adható:
  –    belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezés építésére;
  –    termelői, magán- és közvetlen vezeték építésére;
  –    erőmű építésére.
 • Vezetékjog engedélyezhető:
  –    közcélú hálózatra (előkészítő eljárás után, hatósági engedélyezési eljárás keretében)
  –    termelői vezetékre (előkészítő eljárás után, hatósági engedélyezési eljárás keretében).
 • Használati jog engedélyezése
  Idegen ingatlanon közcélú hálózathoz tartozó, nem tartószerkezeten elhelyezett, külön jogszabályban meghatározott átalakító- és kapcsolóberendezés építésére a hálózati engedélyes használati jog birtokában kérheti a Hatóságtól az építési engedély megadását. A használati jog az idegen ingatlan tulajdonosával kötött megállapodás alapján keletkezik. Abban az esetben, ha megállapodás hiányában használati jogot alapítani nem lehet, a hálózati engedélyes az ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítását kérheti a Hatóságtól. A Hatóság használati jogot engedélyezhet, ha az a közcélú hálózat szükséges fejlesztése érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza.
 • Üzemeltetési engedély
  A közcélú hálózat, a termelői vezeték, a magánvezeték, a közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, illetve külső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezése (kivéve a kisfeszültségű hálózati elemeket) a villamosmű műszaki biztonsági követelményeire vonatkozó külön jogszabályban [8/2001. (III. 30.) GM rendelet] meghatározott üzembe helyezési eljárás lefolytatását követően üzembe helyezhető. Az üzembe helyezést követően az üzemeltető a felsorolt építmények üzemeltetésére a fővárosi és megyei kormányhivatalok területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságához 90 napon belül üzemeltetési engedély iránti kérelmet köteles benyújtani. Kisfeszültségű hálózati elem esetében az üzembe helyezési eljárás lefolytatását kell bejelenteni és a bejelentésben foglaltakat a Hatóság 15 nap elteltével hallgatással tudomásul veszi. A tudomásulvételt a Hatóság az esetlegesen hiányzó feltételek teljesítéséhez kötheti, illetve határidő megjelölésével a hiányzó munkálatok elvégzésére kötelezheti a kérelmezőt.
 • Használatbavételi engedély
  Az építési engedély alapján megépített erőművet, illetve a belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezést használatba venni a fővárosi és megyei kormányhivatalok területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságának jogerős használatbavételi engedélye birtokában szabad.
 • Fennmaradási engedély
  Ha a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket vagy közvetlen vezetéket és azok tartószerkezetén elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseit a jogszabályi előírásoktól eltérően, szabálytalan módon létesítették, arra a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság – az engedélyes vagy az építménnyel rendelkezni jogosult kérelme alapján vagy hivatalból indított eljárás keretében – fennmaradási engedélyt adhat a Kormány rendeletében meghatározott mértékű építésügyi bírság kiszabása mellett, amennyiben az építmény megfelel, vagy megfeleltethető a fennmaradási eljárás idején érvényes követelményeknek.
 • Megszüntetési engedély
  Ha a villamosművet, termelői vezetéket, magánvezetéket, közvetlen vezetéket és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső, illetve belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló berendezéseit az engedélyes nem kívánja fenntartani, vagy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan állapotban van, az engedélyes köteles a területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól megszüntetési (bontási) engedélyt kérni.

 

Az ügyintézési határidő 2 hónap.

A hatósági engedélyezési eljárások nyomtatványai (kérelmek, nyilatkozatok stb.) a Nyomtatványok oldalon <http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok> találhatók.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg. Az egyes sajátos építményfajtákat érintő építésügyi beruházásokkal kapcsolatos építésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének módjáról szóló részletes tájékoztató az Eljárási illetékek és szolgáltatási díjak oldalon <http://mkeh.gov.hu/eljarasidij> olvasható.

 

Jogszabályok

 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról
 • 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 2/2013.(I. 22.) GKM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezeték biztonsági övezetéről
 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
Rovatszerkesztő:
Jarabek Péter
főtanácsos
Telefon: (1)  4585-531
Fax: (1)  4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-04-11