PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Egyeb sajátos eljárási díj

Tájékoztató az egyes sajátos építményfajtákat érintő építésügyi beruházásokkal kapcsolatos építésügyi és műszaki biztonsági hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének módjáról

A díjfizetési kötelezettséget a fizetési számlára történő készpénzfizetés (a továbbiakban: készpénzutalási megbízás), vagy a fizetési számlák közötti átutalásra szóló megbízás (a továbbiakban: átutalási megbízás) útján a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell teljesíteni. A belföldi postautalványon történő, fizetési számla nélküli készpénzátutalás díjfizetésre nem alkalmazható.

Amennyiben az ügyfél a hatósági eljárás díját

a) a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtása előtt, az átutalási megbízás, illetve a készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában a hatósági eljárás megnevezésének feltüntetésével fizeti meg, úgy a kérelemben

aa) a készpénzátutalási megbízáson található azonosító számot, a befizetett díjat és a fizetési megbízás befogadásának időpontját, vagy

ab) a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató nevét, az átutalási megbízással befizetett díj összegét és a fizetési megbízás befogadásának időpontját köteles közölni;

b) a hatósági eljárás megindítására irányuló kérelmének előterjesztése előtt nem fizeti meg, az illetékes hatóság által kiállított díjbekérő alapján nyolc napon belül köteles a befizetést teljesíteni, a készpénzátutalási megbízás, illetve az átutalási megbízás közlemény rovatában a hatóság ügyazonosító számának feltüntetésével.

A kérelemnek, vagy a kérelem külön mellékletének tartalmaznia kell az ügyfél nyilatkozatát a számla kiállításához szükséges adatokról: az adószám kiváltására kötelezett díjfizető neve, címe (székhelye, illetve telephelye), fizetési számla száma, valamint adószáma.

Az ügyfél kérelmére soron kívül (15 napon belül), illetve munkaidőn túl végezhető hatósági

tevékenység esetében a díj mértéke a vonatkozó díj 150 %-a, a munkaszüneti napon végzett tevékenység esetén a díj mértéke a vonatkozó díj 200 %-a.

Amennyiben egy kérelem alapján a műszaki biztonsági hatóságnál több, egymástól elkülönült hatósági eljárás indul, az egyes eljárásokra megállapított díjat minden eljárásra külön meg kell fizetni.

Az illetéktörvény 67. § (5) értelmében a díjat megállapító jogszabályban nem szabályozott kérdésekre az illetéktörvénynek csak azok a rendelkezései alkalmazhatók – ideértve a személyes és tárgyi mentességet is –, amelyekre a díjat megállapító jogszabály konkrétan utal. Mivel azonban a 20/2010. (XŐŐ. 31.) NGM rendelet nem utal az illetéktörvény 5. §-ára, ezért az illetéktörvény szerinti személyes illetékmentesség nem alkalmazható az eljárásokban. Azokban a hatósági eljárásokban, amelyekben másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve jár el, a fellebbezés díja az első fokú eljárásra megállapított díj 50 %-a, de legfeljebb 50 000 Ft. A fellebbezés díját előzetesen kell megfizetni.


Villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárások díjai

A bel- és külterületet egyaránt érintő vezetékek nyomvonala esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonal rész szerinti díjat kell alkalmazni. A zártkertet érintő vezetékek esetén a belterületre vonatkozó díjtételeket kell alkalmazni. Az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A leghosszabb egybefüggő nyomvonalszakaszról (gerincről) sugarasan elágazó vezetékek, az azonos nyomvonalon haladó, de nem ugyanazon rendszerhez tartozó párhuzamos vezetékek, valamint a szabadvezeték kábellel folytatása esetén e nyomvonalrészek önállónak tekintendők.

A) Föld alatti és feletti vezetékekre előmunkálati jog engedélyezése

Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani. A sugaras elágazó vezetékek, csövek önállónak tekintendők. A szabadvezeték kábellel folytatása esetén a sugaras vezeték szerint kell eljárni.

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 5 200 Ft

2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 9 200 Ft

3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 16 100 Ft

4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 9 400 Ft

5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 18 300 Ft

6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 22 900 Ft

B) Föld alatti és feletti vezetékek építésének engedélyezése

1. Kisfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz

belterületen: 46 200 Ft

külterületen: 37 500 Ft

2. Középfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egység hosszon ként, de legalább egy

egységhossz

belterületen: 66 900 Ft

külterületen: 49 700 Ft

3. Nagyfeszültségű föld feletti vezeték 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy

egységhossz

belterületen: 80 500 Ft

külterületen: 71 800 Ft

4. Kisfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy

egységhossz

belterületen: 48 500 Ft

külterületen: 37 500 Ft

5. Középfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy

egységhossz

belterületen: 64 700 Ft

külterületen: 51 000 Ft

6. Nagyfeszültségű föld alatti vezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy

egységhossz

belterületen: 95 900 Ft

külterületen: 88 500 Ft

C) Átalakító és/vagy kapcsoló-berendezések építményei építésének engedélyezése

1. Tartószerkezeten (oszlopon) elhelyezett transzformátor állomás: 39 000 Ft

2. Külső kezelőterű transzformátor állomás

1000 kVA névleges teljesítményig: 69 500 Ft

1000 kVA névleges teljesítmény felett: 89 500 Ft

3. Belső kezelőterű transzformátor állomás

1600 kVA névleges teljesítményig: 100 000 Ft

1600 kVA felett - 5000 kVA névleges teljesítményig: 150 000 Ft

5000 kVA névleges teljesítmény felett: 250 000 Ft

4. Épületbe telepített transzformátor-állomás

1600 kVA névleges teljesítményig: 71 000 Ft

1600 kVA - 5000 kVA névleges teljesítményig: 150 000 Ft

5000 kVA névleges teljesítmény felett: 250 000 Ft

5. Épített vagy szabadtéri elosztóhálózati vagy műszakilag hasonló állomások

10kV-tól 220 kV-ig: 540 500 Ft

220 kV felett-400 kV-ig: 779 000 Ft

400 kV felett: 950 000 Ft

D) Erőművek építési engedélyezése

Kiserőművek építésének engedélyezése

50 kVA felett - 500 kVA-ig: 100 000 Ft

0,5 MW felett - 5,0 MW-ig: 300 000 Ft

5,0 MW felett - 10,0 MW-ig: 500 000 Ft

10,0 MW felett-25 MW-ig: 750 000 Ft

25,0 MW felett - 50,0 MW-ig: 850 000 Ft

Erőművek építésének engedélyezése

50,0 MW felett - 100,0 MW-ig: 900 000 Ft

100,0 MW felett - 250,0 MW-ig: 950 000 Ft

250,0 MW felett - 400,0 MW-ig: 1 250 000 Ft

400,0 MW felett: 1 500 000 Ft

Kombinált ciklusú erőművek építésének engedélyezése

50,0 MW felett - 100,0 MW-ig: 1 000 000 Ft

100,0 MW felett - 250,0 MW-ig: 1 500 000 Ft

250,0 MW felett - 400,0 MW-ig: 2 000 000 Ft

400,0 MW felett: 2 500 000 Ft

Geotermikus erőmű építésének engedélyezése

50,0 kVA felett - 100,0 kVA-ig: 322 000 Ft

100,0 kVA felett - 300,0 kVA-ig: 339 000 Ft

300,0 kVA felet - 500,0 kVA-ig: 600 000 Ft

0,5 MW felett-2,0 MW-ig: 750 000 Ft

2,0 MW felett: 850 000 Ft

E) Egyéb eljárások

1. Üzemeltetési engedélyezés: az építési alapdíj 50%-a

2. Használatbavételi engedélyezés: az építési alapdíj 100%-a

3. Fennmaradási engedélyezés: az építési alapdíj 100%-a

4. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás: az építési alapdíj

75%-a

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása: az alapdíj 50%-a

6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárási díja: 60 500 Ft

7. Engedély módosítás: az alapdíj 50%-a

8. Biztonsági övezet előírásaitól való eltérési kérelem elbírálása: 57 500 Ft

9. Szolgalmi jog alapítása erőmű céljára szolgáló függőpálya, közvetlen vezeték, szállítószalag és szállítóvezeték elhelyezésére 1 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz: 28 500 Ft

10. Használati jog megállapítása és bejegyeztetése belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezések létesítéséhez: 57 500 Ft

11. Villamosművi létesítményen – ahhoz nem tartozó – más szerkezetek elhelyezésének engedélyezése, nyilvántartásba vétele: 75 000 Ft

12. Elvi építési engedélyezés: az építési alapdíj 50%-a

13. Vezetékjog fennállásának megállapítása bejegyeztetéssel együtt: az építési alapdíj 50%-a a gerincvezetékkel együtt számított összhosszra vonatkoztatva

14. Egyszerűsített üzemeltetési engedélyezés vezetékjog bejegyeztetéssel együtt: az építési

alapdíj 50%-a

15. Új vezetékjog bejegyeztetése: 35 000 Ft

 

Hőtermelő építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak

 

A) Föld alatti és feletti távhővezetékekre előmunkálati jog engedélyezése

Távhővezeték 0,5 km-es egységhosszként, de legalább egy egységhossz: 9 900 Ft (Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50 %-át kell felszámítani.)

B) Föld alatti és feletti hővezetékek építésének engedélyezése

A bel- és külterületet egyaránt érintő nyomvonalak esetén a teljes hosszra a hosszabb nyomvonalrész szerinti díjat kell alkalmazni. Több szakasz esetén az utolsó megkezdett egységhossz után az egységdíj 50%-át kell felszámítani.

1. Föld feletti vagy vegyes hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz

belterületen: 56 900 Ft

külterületen: 45 300 Ft

2. Földalatti hővezeték 0,5 km-es egységhosszonként, de legalább egy egységhossz

belterületen: 74 300 Ft

külterületen: 63 200 Ft

C) Egyéb építmények építésének engedélyezése

1. Hőközpont építésének engedélyezése: 106 500 Ft

2. Hőellátáshoz kapcsolódó közbeiktatott műtárgyépítésének engedélyezése: 11 500 Ft

3. Hővezetéken védőmegoldás létesítésének engedélyezése, műszaki terv alapján darabonként (pl. védőhidak, védő műtárgy, jelzőberendezés): 45 500 Ft

4. Fűtőmő építésének engedélyezése

5,0 MW-ig: 100 000 Ft

5,0 MW felett - 10,0 MW-ig: 125 000 Ft

10,0 MW felett - 50,0 MW-ig: 215 000 Ft

50,0 MW felett: 250 000 Ft

5. Ipari és mezőgazdasági célú hőfejlesztő-hőhasznosító létesítmények építésének engedélyezése

140kW-ig: 160 000 Ft

140 kW felett: 235 000 Ft

D) Egyéb eljárások

1. Használatbavételi engedélyezés: az építési alapdíj 100%-a

2. Fennmaradási engedélyezés: az építési alapdíj 100%-a

3. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás: az építési alapdíj 75%-a

4. Engedély érvényességének meghosszabbítása: az építési alapdíj 50%-a

5. Engedély-módosítás: az építési alapdíj 50%-a

6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás: 37 500 Ft

 

A fentiekben nem említett, egyéb építmények engedélyezésével összefüggő eljárásokért felszámítandó díjak

Egyéb építményfajták építésének engedélyezése (a műszaki-biztonsági tárgyú, az előző fejezetekben részletezett díjtételeken túlmenően):

1. Építés engedélyezése: 173 000 Ft

2. Használatbavételi engedélyezés: 173 000 Ft

3. Fennmaradási engedélyezés: 173 000 Ft

4. Megszüntetési (bontási), átalakítási, rendeltetés megváltoztatási eljárás: 130 000 Ft

5. Engedély érvényességének meghosszabbítása: 34 500 Ft

6. Névváltozás, jogutódlás, engedélyes változás eljárás: 39 000 Ft

7. Engedély-módosítás: 79 000 Ft

8. Elvi építési engedélyezés: 90 000 Ft

A beruházásokat érintő műszaki biztonsági hatósági eljárások díjai

Az építésügyi hatósági eljárási díjak mellett, azokon felül felszámítandó műszaki-biztonsági eljárási díjakat a 20/2010. (XŐŐ. 31.) NGM rendelet 1-6. és 10. fejezete határozza meg.

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-29