Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák)

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák)

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) nyilvántartása

A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés i) pontjában foglaltak alapján a Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát (a továbbiakban: Kormányhivatal) jelöli ki a felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák országos nyilvántartásának vezetésével. A nyilvántartás a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.). 8. § -ban meghatározott adatokat tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díjak a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint számítandók. Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében a díjmentességre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. és 6. §-ában, foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon díjat kell érteni. A nyilvántartás éves díja alóli mentességről a berendezés tulajdonosának kell nyilatkozni. (A nyilatkozat a Nyomtatványok oldalunkon tölthető le.)

 

Felvonók, mozgólépcsők (mozgójárdák) létesítésének (építésének), áthelyezésének, átalakításának, használatbavételének és bontásának (megszüntetésének) engedélyezése

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 2014. április 1-jétől hatályos 17/A. § (1) bekezdése értelmében felvonót és mozgólépcsőt létesíteni, áthelyezni, átalakítani, a létesítést követően használatba venni és műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálatukat elvégezni a Pftv. végrehajtására kiadott, 2014. június 5-étől hatályos kormányrendeletben meghatározott közigazgatási hatóság engedélyével lehet.

Ha a felvonó vagy a mozgólépcső létesítéséhez, áthelyezéséhez, átalakításához, használatbavételéhez vagy bontásához az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési, bontási tevékenység is szükséges, - a jogszabályban meghatározott kivétellel - a létesítést, az áthelyezést, az átalakítást, a használatbavételt, a bontást érintő engedélyt és az építésügyi hatóság engedélyt együttes kérelemben az általános vagy a sajátos építésügyi hatóságtól kell kérni.

Ha a berendezés létesítése építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel nem jár együtt, - a jogszabályban meghatározott kivétellel - a létesítést, a használatbavételt, a veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetést, az áthelyezést, a berendezés főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: Hatóság) másodfokon országos illetékességgel a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezi műszaki biztonsági hatósági eljárásban.

Nem szükséges a fenti hatósági engedélyeket kérni kisteherfelvonó, valamint az olyan felvonó (emelő) esetében, amelyre együttesen teljesül a következő három feltétel: a berendezés 0,15 m/s-nál nem nagyobb névleges sebességű, 3 méternél kisebb emelőmagasságú, személyszállításra is szolgál. Az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelentenie a Hatóság részére az ilyen berendezések létesítését, áthelyezését, e rendeletben felsorolt főbb műszaki adatainak megváltozásával járó átalakítását, használatbavételét, veszélytelenítés utáni ismételt üzemeltetését és bontását. 

Az igazgatási szolgáltatási díjak az 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint számítandók.

 

Műszaki-biztonsági szakhatósági közreműködés az építésügyi hatóság eljárásában

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján műszaki biztonsági hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, másodfokon Budapest Főváros Kormányhivatal jár el a felvonó, mozgólépcső létesítésének, áthelyezésének, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításának, használatbavételének, valamint elbontásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárásokban a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felvonókkal, mozgólépcsőkkel és mozgójárdákkal kapcsolatos hatósági eljárások kivételével.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 18. sor 2. pontja értelmében akkor van szükség műszaki-biztonsági szakhatósági közreműködésre felvonó, mozgólépcső vagy mozgójárda létesítése, vagy bontása esetén, amennyiben a létesítéséhez vagy bontásához építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési vagy bontási tevékenység szükséges.

 

Felvonó- és mozgólépcső ellenőrök nyilvántartása

A felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység jogszerű folytatása bejelentés köteles tevékenység. Erre irányuló szándékát a Kormányhivatal részére a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról szóló 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fmr.). 4. mellékletében meghatározott adattartalmú, Kormányhivatal által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani, és ahhoz másolatban csatolni kell az ellenőri tevékenység feltételeit (büntetlen előélet; szakirányú felsőfokú közlekedési, gépészeti vagy villamossági szakképesítés; legalább három év felvonó- vagy mozgólépcső-tervezési, vagy -szerelési, vagy -karbantartási gyakorlat; felvonó-, külön jogszabályban meghatározott tanfolyam és vizsga) igazoló okiratokat.

A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

Az igazgatási szolgáltatási díjak a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint számítandók.

A felvonó- és mozgólépcső ellenőrök jegyzéke a „Nyilvántartások” oldalunkon érhető el.

Felvonó- és mozgólépcső ellenőr munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és továbbképzés képzési programjának jóváhagyása

Az Fmr. 13. § értelmében az felvonó és mozgólépcső ellenőri munkakörök betöltéséhez öt éves periódusban kötelező a továbbképzés. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés képzési programját a Kormányhivatalhoz kell benyújtani jóváhagyás céljából. A felkészítő tanfolyam, valamint a továbbképzés csak a Kormányhivatal által jóváhagyott képzési program alapján történhet.

Az igazgatási szolgáltatási díjak az 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint számítandók.

 

A műszaki biztonságtechnikai ellenőrzéseket végző szervezetek nyilvántartásba vétele

365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a A Kormány műszaki biztonsági hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki műszaki biztonságtechnikai ellenőrzéseket végző szervezetek nyilvántartásának vezetésével. A nyilvántartásba vételt kérő szervezet a kérelmét az Fmr. 5. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyújtja be a Kormányhivatalnak.

Az igazgatási szolgáltatási díjak a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint számítandók.

 A nyilvántartott szervezetek jegyzéke a „Nyilvántartások” oldalunkon érhető el.

Letölthető dokumentumok

A különböző adatlapok és iratminták a Nyomtatványok és az E-Nyomtatványok oldalunkon tölthetők le.

Jogszabályok

  • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

  • 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról

  • 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról

  • 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

  • 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról


 

Rovatszerkesztő:                    
Kiss Zoltán

Telefon: (1) 4585-880
Fax: (1) 4585-949
e-mail: mfo--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-05-11