Műszaki Felügyeleti Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti Hatóság » Egyes sajátos építményfajták

Egyes sajátos építményfajtákkal kapcsolatos építésügyi beruházások engedélyezése

 

 Eljáró hatóságok

A feladatot a Kormány Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében első fokon a műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok látják el.

A feladat ellátása másodfokon a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala hatáskörébe tartozik.

Az eljárási díj mértékét a 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet határozza meg.

Sajátos építményfajták

A mérésügyi és műszaki biztonsági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az alábbi sajátos építményfajták tekintetében jár el építésügyi hatóságként:

a) a nyomástartó berendezések és rendszerek elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény (ideértve a közforgalmúautógáztöltő-állomásokat és az azok rendeltetésével szorosan összefüggő rendeltetésű építményeket),

b)  a közforgalmú üzemanyagtöltő-állomások műtárgyai az utak kivételével,

c) a veszélyes folyadék- és olvadéktárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,

d) a nyomástartó berendezésnek nem minősülő gáztárolók elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény,

e) a külön jogszabályban meghatározott, 50 kVA-nál nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőművet ellátó hőtermelési rendeltetésű berendezés védelmét vagy a 0,5 MW-nál nagyobb hőteljesítményű hőtermelési és hőszolgáltatási berendezés (ideérve a fűtőművet is) védelmét közvetlenül szolgáló építmény,

f) a biogáz- és komposztálótelep technológiáinak elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építmény, az ipari,mezőgazdasági vagy szolgáltatási célú, megújuló energiaforrást átalakító, biogázt, biodízelt, bioetanolt előállító és tároló építmény, a villamosmű kivételével,

g)  az építménybe beépített terménytisztító vagy szárító,

h)  az épített üvegipari vagy fémipari kemence,

i)   építménynek minősülő helyhez kötött útépítő berendezés (aszfaltkeverő telep építményei),

j)  ipari és mezőgazdasági célú, földgázfogyasztó vagy propán-bután gázokat és ezek elegyeiből álló gázokat fogyasztó hőfejlesztő-hőhasznosító berendezés, az elhelyezését vagy védelmét közvetlenül szolgáló építménnyel együtt,

k) a hőtávvezetéket tartó vagy magában foglaló építmény, beleértve a hőszolgáltatás nyomvonal jellegű építményeit is,

l)   a külön jogszabályban meghatározott villamosmű, a termelői vezeték, a magánvezeték és a közvetlen vezeték.

 

Építésügyi hatósági eljárásfajták

Villamosenergia-ipari építmények esetében:

Elvi építési engedély, építési engedély, vezetékjog engedélyezése, használati jog engedélyezése, üzemeltetési engedély, üzembe helyezési eljárás lefolytatásának bejelentése, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, megszüntetési (bontási) engedély.

Távhővezetékek esetében:

Előmunkálati jog engedélyezése, vezetékjog engedélyezése, bontás (megszüntetés) engedélyezése

Autógáz töltőállomások esetében:

Építési engedély, használatbavételi engedély, bontási engedély, fennmaradási engedély

Egyéb sajátos építményfajták esetében:

Építési engedély, használatbavételi engedély, fennmaradási engedély, megszüntetési (bontási) engedély, bontás elrendelése, építési engedély módosításaának engedélyezése, jogutódlás tudomásulvétele, kötelezés használatbavételhez szükséges hiányzó munkálatok elvégzésére, használatbavétel megtiltása, veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvételének elutasítása.

A kérelem előterjesztése a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak szerint történhet.

A sajátos építményfajta jellegétől és a hatósági engedély kérelem fajtától függően a csatolni szükséges mellékletek és azok tartalmi követelményeit az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

 

 

 • 31/2014. (II. 12.) Korm. rendelet az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól;
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról;
 • 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról;

A sajátos építmények, valamint az azokban elhelyezett, beépített berendezések, technológiákműszaki biztonsági követelményeit az alábbi jogszabályok határozzák meg:

 

 • 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről
 • 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól;
 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről;
 • 63/2004.(IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó berendezések és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről;
 • 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról;
 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről;
 • 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről;
 • 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról.

 

 

Letölthető dokumentumok:


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-01-06