PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Tej- és tejtermékek
Európai Unióba történő behozatala

 

Általános tájékoztató

Útmutató

az Európai Közösség által „egyidejű vizsgálati módszer alapján”Brüsszelben elbírálásra kerülő, importengedély alapú vámkontingensek kérelmezéséhez.

Utolsó frissítés: 2018. május 17.


Jogszabályi háttér
 

 • 2535/2001/EK   A BIZOTTSÁG 2001. december 14-i rendelete a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (2. CÍM/ I. FEJEZET)
  A 2535/2001/EK rendelet 5 (a,f,h,i,j,k) cikkben felsorolt EU megállapodások, és szerződések.
 • 2016/1237/EU A Bizottság 2016. május 18.-i felhatalmazáson alapuló rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az 1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a 341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a 376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (horizontális háttérrendelet)
 • 2016/1239/EU A Bizottság 2016. május 18.-i végrehajtási rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
 • 1301/2006/EK   A Bizottság 2006. augusztus 31.-i rendelete  az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)


Kontingensév időszaka        

A jelen tájékoztatóban felsorolt kontingensek vagy naptári keresztévekre vannak megnyitva (július 1. - június 30.-ig), vagy naptári évekre (január 1-december 31.-ig)


Kontingens szám,
kontingens mennyisége, érintett termékek, vámszint, biztosíték összege   

        2018. július 1. - 2019. június 30-ra nyitott kontingensek

2018. január 1. - 2018. december 31-re nyitott kontingensek


A kontingens részletezése

A naptári keresztéves kontingenseknél

I.   alidőszak (2018. júl.1. - dec. 31.) éves mennyiség 50%-a    kérelmezés: 2018. jún. 1-10.
II.  alidőszak (2019. jan.1. - jún. 30.) éves mennyiség 50%-a                  2018. nov. 20-30.   

A naptári éves kontingesneknél

I.   alidőszak (2018. jan.1. - jún. 30.) éves mennyiség 50%-a                  2017. nov. 20-30.   
II.  alidőszak (2018. júl.1. - dec. 31.) éves mennyiség 50%-a                  2018. jún. 1-10.

III.  alidőszak csak az új zélandi vámkontingensek esetében (2018.okt.1-dec.31) az előző alidőszakokban nem kérelmezett mennyiségekre kérelmezés: 2018. szept. 1-10.

 

Megjegyzések

 • A ténylegesen meghirdetésre kerülő II. alidőszakos kontingens mennyiségek az I. alidőszakban fel nem használt mennyiségekkel módosulhatnak.
 • A tényleges kérelmezési időszak a mezőgazdasági engedélyek általános kérelmezési szabályozásánál leírt nemzeti ünnepi, valamint munkaszüneti szabályok figyelembevételével módosulhatnak.

Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség minimum: 10 tonna (az izlandi kontingensek esetében 5 tonna).

Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség maximum:  A származási meghatározás nélküli GATT kontingensek esetében a vonatkozó alidőszakban rendelkezésre álló mennyiség 10%-a, az Új Zélandi származású kontingenseknél a vonatkozó alidőszakban rendelkezésre álló mennyiség 25%-a, az összes többi kontingesnél a vonatkozó alidőszakban rendelkezésre álló mennyiség 100%-a.A 2018. július 1. - december 31-ig tartó alidőszak kérelmeinek benyújtási feltételei

Kérelem benyújtás időszaka    2018. június 1-10.  (13 óra), kivéve a 2018-as behozatali év vonatkozásában az Izlandból származó tejtermék kontingenseket, amelyek esetében a 2018. május 1-december 31-ig tartó behozatali időszakra eső a kérelmeket 2018. április 1-10 között kell benyújtani, ugyanezen kontingensek esetében 2018. június 1-10 között nem lehet kérelmeket benyújtani (a BIZOTTSÁG (EU) 2018/339 rendelete értelmében).

Kérelmezési jogosultság

 1. A BFKH-nál csak olyan magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat a Brüsszelben „egyidejű vizsgálati módszerrel” elbírálásra kerülő, importengedélyezésen keresztül kezelt import kontingensekre, aki előzetes jóváhagyási eljáráson vett részt, és tejtermék import jóváhagyási számot szerzett a 2018 július 1-2019 június 30 közötti tejgazdasági évre. Az előzetes jóváhagyás menetéről bővebben a 1/A. Előzetes jóváhagyási eljárás 2018-2019. évi kontingens évre pontban olvashat.
 • Amennyiben ugyanaz a kérelmező egynél több kérelmet nyújt be azonos csoportba tartozó termékekre vonatkozóan, akkor egyetlen kérelme sem fogadható el (a származási meghatározás nélküli GATT kontingensek esetében, ha ugyanazon kontingensszámhoz tartozó termékek más származási országból valók, mert ilyenkor ezeket egyidejűleg benyújthatja az BFKH-nál, de (összevont) mennyiség alapján egy kérelemnek tekintendőek)

A kérelmezés feltételei

A 2018. második féléves kontingens alidőszakra vonatkozóan.

Az AGRIM kérelem kitöltésének speciális előírásai 

 • Az AGRIM kérelmet értelemszerűen az általános kérelmezési tájékoztatóban megadott módon kell kitölteni.
 • 7. rovatban: „nem” kerül kitöltésre, vagy kihúzásra kerül „XXX” 
 • 8. rovatban: meg kell nevezni a származási országot és annak ISO kódját és az „igen” rovatot kell X-el megjelölni, mivel a kontingens kihasználása származáshoz kötött, és az engedély kérelem és az engedély 8. rovatában fel kell tüntetni a származási ország ISO kódját is.

  Az előbbiek alól kivételt képeznek a származási meghatározás nélküli GATT (CXL jegyzék) kontingensei, ahol csak egy „tervezett” származási ország nevét és ISO kódját kell feltűntetni a kérelmen, azonban annak betartása nem kötelező, ezért a kérelmen a 8. rovatban a „nem”-et kell X-el megjelölni.

   

 • A 15. és 16. rovatokban: a termék KN kódja, és KN megnevezése a fenti táblázatok, illetve a 2535/2001/EK rendelet I. A – H mellékletei alapján, a megfelelő esetben előtte az „ex” szócskával, és amennyiben nincs KN megnevezés a táblázatban, akkor a TARIC vámtarifakönyv alapján.
 • A 17. és 18. rovatban: a kérelmezhető minimum és maximum mennyiségek tekintetében, a kontingens részletezése részben leírtak, valamint a fenti táblázatban pirossal megadott mennyiségek az irányadóak.

 • A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „2535/2001/EK rendelet 5. cikk -09.**** sz. kontingens”. (A csillagok helyébe a konkrét kontingensnek megfelelő 4 számot kell beírni a fenti táblázatok szerint.)


Az engedélyezési eljárás folyamata
 

 • A BFKH a kérelem benyújtásakor formailag, és tartalmilag ellenőrzi a kérelmeket, és a biztosítékokat, valamint a kérelemhez tartozó mellékleteket (referenciaigazolásokat, nyilatkozatokat). 
 • A BFKH a kérelmezés végétől számított 5 napon belül értesíti a Bizottságot a mikor benyújtott kérelmekről. 
 • A Bizottság a lehető leggyorsabb határidővel dönt a kérelmek elfogadhatóságának mértékéről.  
 • Amennyiben az engedély iránti kérelmek elérik vagy meghaladják a vámkontingens mennyiségét, a Bizottság a rendelkezésre álló mennyiség arányában odaítélési együtthatót határoz meg, amelyekről a Bizottság a https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en web oldalon található Allocation coefficients for Import Tariff Rate Quotas link alatt szerkesztett PDF fájlban értesíti a kibocsátó hatóságokat, és amelyet a BFKH minden egyes kérelemre (a kérelmezett mennyiségek arányában) alkalmaz. 
 • Az engedélyek a Bizottsági értesítést követően a lehető leggyorsabb határidővel kiadásra kerülnek;

 
Az engedély érvényessége 

 • A 2018. II. féléves engedélyek esetén az engedély érvényessége 2018. július 1. - 2018. december 31.
 •  a behozatali engedély a Közösség egész területén érvényes.

 
Megengedett eltérések 

 • A kontingens engedélyre, a kontingens szerinti csökkentett vámtételen, túlszállítás nem lehetséges.

 
Átruházás 

 • Az import engedélyek korlátozott körben átruházhatóak valamelyik EU illetékes hatóság által az aktuális gazdasági évre előzetesen jóváhagyott (és jóváhagyási számmal rendelkező) természetes vagy jogi személyekre.  
 • Az engedélytulajdonosnak (átruházónak) ki kell töltenie egy AGRIM engedélykérő formanyomtatványt két példányban, a 6. rovatban feltűntetve az átruházás kedvezményezettjének pontos nevét, címét, adószámát és tejtermék importőr jóváhagyási számát. (Az átruházási kérelemhez, a BFKH bekéri az átruházás kedvezményezettjének regisztrációs/jóváhagyási számáról szóló tagországi engedélyező hatóság igazolásának másolatát.

 
A teljesítések elszámolása 

 • Az import engedély, tanúsítvány vagy kivonat első példányát (melyen az illetékes vámhatóság, legkésőbb az engedély vagy tanúsítvány lejártától számított negyvenöt (45) napon belül kell bemutatni a BFKH-nál, kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges.                
 • Teljesített mennyiség vizsgálata, az engedélyek, és kivonatok hátoldaláról a vámhatóságok, bejegyzései alapján történik, figyelembe véve a tényleges teljesítés napját.

 
Egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések) 

 • A csökkentett mértékű vám csak a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozatnak a behozatali engedéllyel, valamint az alábbiakban említett behozatal esetén a következő okiratokkal együtt kibocsátott származási igazolással együtt történő bemutatása esetén alkalmazható  
  • az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között 1972. július 22-én megkötött megállapodás 3. jegyzőkönyve*;  
  • Norvégiával kötött megállapodás 9. pontjában említett szabályok. 
  • Az Izlanddal kötött megállapodás 3. jegyzőkönyve. 
  • Az 55/2008/EK rendelet 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett rendelkezések.
  • A 374/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének a) pontjában említett rendelkezések.
 
A fenti útmutató csak a vámkontingens kérelmezésére és engedélyezésére vonatkozó eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások alkalmazása vonatkozásában mindenkor a vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell figyelembe venni. Ezen útmutatóban nem említett kérdésekben a mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló tájékoztató az irányadó.
 

Az utolsó módosítás dátuma: 2018-05-18