PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

Széchenyi Pihenő Kártya tájékoztató

 
 

A Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP Kártya) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti béren kívüli juttatások egyik formája, melynek népszerűsége 2011. évi bevezetése óta egyre fokozottabban növekszik.

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) jár el elsőfokú hatóságként, országos illetékességgel a SZÉP Kártya kibocsátásával kapcsolatos nyilvántartási, valamint a SZÉP Kártya kibocsátásával és felhasználásával összefüggő ellenőrzési eljárásokban.

Jelen oldalon található információkkal azok számára kívánunk a hatáskörünkbe tartozó és az ahhoz szorosan kapcsolódó ügyekben megfelelő tájékoztatást adni, akik vagy kártyakibocsátó intézményként, vagy elfogadóhelyi szolgáltatóként, vagy SZÉP Kártya birtokosként már részesei ennek a rendszernek, vagy éppen azzá kívánnak válni.

Az oldalon található információkat akként rendszereztük, hogy minden érintett - attól függően, hogy a SZÉP Kártya rendszeréhez miként, milyen szereplőként kapcsolódik - jól elhatárolható módon megtalálja az érdeklődésére számot tartó, legszükségesebb információkat.

Ennek megfelelően jelen oldalon külön tagoltuk a kártyakibocsátó intézmények, az elfogadóhelyek és a SZÉP Kártya felhasználók számára releváns adatokat, valamint azon kiemelten fontos információkat, hogy mely szolgáltatások fizethetőek az egyes alszámlák használatával.

Az alábbiakban ezekről a vonatkozó linkekre kattintva bővebben is olvashat!

 

I. Milyen belföldön ténylegesen nyújtott szolgáltatások fizethetőek a SZÉP Kártya egyes alszámlái vonatkozásában?

II. Kérdések és válaszok kártyakibocsátó intézmények számára

III. Kérdések és válaszok elfogadóhelyek számára

IV. Kérdések és válaszok SZÉP Kártya felhasználók számára

V. Alszámlánkénti TEÁOR ismertető


Tájékoztató a Széchenyi Pihenő Kártyával kapcsolatos közigazgatási teendőkről

 

Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására irányuló tevékenységgel kapcsolatos nyilvántartási feladatok

A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) értelmében a kártyakibocsátási tevékenységet folytató intézménynek (intézmény: a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátására a rendelet szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság) a tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül (utólagosan) értesítenie kell a Budapest főváros kormányhivatalát (továbbiakban: BFKH). A BFKH nyilvántartásba veszi az intézményt, erről a nemzetgazdasági minisztert tájékoztatja. A nyilvántartásba vételt a BFKH értesítéssel visszaigazolja. A kártyát kibocsátó intézmények listája itt elérhető.

A kártyakibocsátási tevékenységet az az intézmény folytathat, amely a rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, különös tekintettel a rendelet alábbi 13. §-ára:

„A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató - kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerződött szolgáltatót - jogosult, amelyet határozatlan időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított még legalább 5 év határozott időtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal, illetve a vele legalább 5 éve szerződéses jogviszonyban - kivéve a letétkezelői tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését - álló Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 főnél több lakosú magyarországi településen,

b) pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel rendelkezik,

c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.”

 

Az intézmény által küldött értesítésnek tartalmaznia kell:

a)    az intézmény nevét, székhelyét;

b)    az intézmény cégnyilvántartási számát;

c)    a vállalatcsoport nevét, formáját;

d)    tényleges vállalatcsoport esetén az uralkodó tag nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szervezetek tartoznak a vállalatcsoporthoz;

e)    a kártyakibocsátási tevékenység megkezdésének tényét, a vonatkozó előírásoknak való megfelelésről (pl.: R. 13. §-a) szóló nyilatkozattal;

f)     3.000 Ft általános tételű eljárási illetéket.

 Az értesítést tevő intézmény a rendelet szerinti kötelezettségét az itt letölthető értesítési adatlap kitöltésével és megküldésével is teljesítheti.

 

Az értesítés megtételének módja:

Az intézmények személyesen vagy meghatalmazott útján a BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919/1.) tehetik meg az értesítést a kártyakibocsátás megkezdéséről.

A kártyakibocsátónak és a rendelet szerinti szolgáltatónak a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásnak során további előírásoknak is eleget kell tenniük, amit a BFKH a nemzetgazdasági miniszter utasítása szerint ellenőrizhet.


 


Az utolsó módosítás dátuma: 2018-04-20