Kereskedelmi Hatóság
Hasznos információk
PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
MKEH » Kereskedelmi engedélyezés, regisztrálás » Idegenforgalmi Osztály

Idegenforgalmi Osztály

Az Idegenforgalmi Osztály szervezetileg a Kereskedelmi Hatóságon belül helyezkedik el.

Az Idegenforgalmi Osztály ellátja a Magyarország területén letelepedett utazási vállalkozások, tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) tevékenységet folytató vállalkozások, Széchenyi Pihenő Kártyát kibocsátó intézmények, idegenvezetők és lovas szolgáltatók piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és a jogszabályokban meghatározottak szerinti ellenőrzési feladatokat.
Az Osztály ellátja továbbá a valamely EGT-államban honos vállalkozásnak - szolgáltatási tevékenységet végző utazási, tartós szálláshasználati szolgáltatási (time-share) vállalkozások, idegenvezetők - Magyarország területén letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel, határon átnyúló piacra lépésével összefüggő jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos bejelentési, nyilvántartásba vételi hatósági igazgatási és ellenőrzési feladatokat.

 Az utazási vállalkozások vonatkozásában:

A fogyasztói érdekek védelmét szolgálja, hogy a vonatkozó jogszabályok az utazásszervezői tevékenységet folytató utazási vállalkozókat vagyoni biztosíték igazolására kötelezik. A fogyasztók igénylik, hogy az ilyen nagy értékű szolgáltatás igénybevétele kapcsán legyen mód előzetesen tájékozódni arról, hogy a szolgáltatást nyújtó rendelkezik-e az utazás lebonyolításához szükséges feltételekkel.

A gondtalan utazás érdekében a Hatóság:

  • az utazási vállalkozásokról hatósági nyilvántartást vezet,
  • megjelenteti a Hivatal honlapján az utazásszervezői és-közvetítő tevékenység folytatásától jogerősen egy évre eltiltott vállalkozások listáját,
  • Törli a hatósági nyilvántartásból azokat az utazási vállalkozóakat, amelyek a nyilvántartásba vétel valamely feltételével már nem rendelkeznek, például a vagyoni biztosítékuk hiányzik, az utast nem utaztatják el és a befizetett előleget, illetve részvételi díjat nem fizetik vissza; nem gondoskodnak az utas hazahozataláról,
  • figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nyilvántartásba bejegyzett utazási vállalkozásoknál a jogszabályban foglalt bejegyzési és működési feltételek folyamatos fennállását, a vagyonibiztosíték-köteles tevékenységet végző utazási vállalkozásoknál a vagyoni biztosíték meglétét és mértékét,
  • jogszabálysértés esetén pénzbírságot is kiszabhat, illetve eltilthat vállalkozásokat a tevékenység végzésétől,
  • a határon átnyúló szolgáltatók vonatkozásában más EGT-állam illetékes hatóságával kapcsolatot tart fenn.

A tartós szálláshasználati szolgáltatók vonatkozásban:

A hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás és az ellenőrzési eljárás során többek között a fogyasztóval kötendő szerződés és a termékre vonatkozó tájékoztató és információs füzet jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemeit, valamint az ingatlan jogi hátterét, az értékesítési tevékenységet végző cég megfelelő jogosultságának fennállását vizsgálja. Ez a fogyasztók biztonságát jelentősen növeli.

A Hatóság ellenőrzi a nyilvántartásba vétel feltételeinek fennállását, és jogszabályban meghatározott esetekben hivatalból törli a nyilvántartásból az értékesítőt,és megtiltja a tevékenység folytatását. A jogszabály megsértésének megállapítása esetén pénzbírságot is kiszabhat.

 Az idegenvezetők vonatkozásában:

A hatóság ellátja a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos közigazgatási hatósági feladatokat és idegenvezetői igazolványokat ad ki.
Mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzi az idegenvezetői tevékenységet folytató szolgáltatókat.
Jogszabálysértés esetén pénzbírságot szabhat ki; illetőleg az idegenvezetőt törölheti a nyilvántartásból, eltiltja a tevékenység gyakorlásától és az idegenvezetői igazolvány bevonásáról rendelkezik.
A határon átnyúló szolgáltatók vonatkozásában mint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az Idegenforgalmi Osztály más EGT-állam illetékes hatóságától az IMI-rendszeren keresztül tájékoztatást, információt kérhet.

 A lovas szolgáltatók vonatkozásában:

A kereskedelmi törvény és a lovas szolgáltató tevékenységről szóló miniszteri rendelet alapján a kereskedelmi hatóság a bejelentéshez kötött lovas szolgáltatók vonatkozásában nyilvántartás vezetésével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat lát el.
A lovas szolgáltatási tevékenységek során a szolgáltatás fontos eleme maga a ló, ezért a tartási körülmények jogszabályi meghatározása és azok ellenőrzése a szolgáltatást igénybevevők biztonsága érdekében nélkülözhetetlen.
Az ellenőrzések során a hatóság a vonatkozó rendeletben szereplő állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályi előírások betartását is vizsgálja, ezáltal védve a fogyasztók érdekeit, egészségét.
Jogszabálysértés esetén a hatóság a lovas szolgáltatót pénzbírság kiszabásával szankcionálhatja, vagy töröli a nyilvántartásból, illetőleg eltiltja a tevékenység gyakorlásától.

 Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának vonatkozásában

A hatóság ellátja a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásával és felhasználásával kapcsolatos nyilvántartási, ellenőrzési feladatokat, amely során az MKEH nyilvántartásba veszi a kártyakibocsátási tevékenység végzését bejelentő intézményeket, tájékoztatja az irányítását ellátó minisztert azokról az intézményekről, melyek a kártyakibocsátási tevékenység megkezdéséről értesítették a hatóságot, ellenőrzi a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások megtartását, az ellenőrzései eredményéről, megállapításairól jelentést tesz a miniszternek.

Az Idegenforgalmi Osztály a feladatainak minél hatékonyabb ellátása érdekében együttműködik a fogyasztóvédelmi hatósággal, a Fővárosi Közterület Felügyelettel, a rendőrséggel, az önkormányzatok polgármesteri hivatalaival, az utazási vállalkozások, az idegenvezetők, a time-share cégek, lovas szolgáltatók szakmai érdekvédelmi szervezeteivel, biztosítótársaságokkal, hitelintézetekkel.

Az Idegenforgalmi Osztály munkatársai a szakmai együttműködés előmozdítása, a turisztikai szolgáltatók és a szolgáltatást igénybevevők (fogyasztók) minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében az Utazás Kiállításon, konferenciákon, fórumokon, szakmai rendezvényeken vesznek részt.

Rovatszerkesztő: Nyerges Márton E-mail: idegenforgalmi--.at.--bfkh.gov.hu

 


Az utolsó módosítás dátuma: 2017-03-10
    Pénztárgép tájékoztató
  
 
  
 
  Felvonók üzemeltetése és ellenőrzése


  Utazási irodák nyári ellenőrzése

  Gázpalack egyszerű jogosultságszerzés
 MKEH-EFER
 
 

 

Kormányhivatalok

Kormányablak

Új Széchényi terv

Ügyfélkapu
Magyarország.hu
Termékinformációs pont
EUR-Lex

IMI
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
EU Vonal
TARIC
Közadatkereső
   CE
 
Ecopliant
 
NAV