MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Kérdések és válaszok SZÉP kártya kártyakibocsátó intézmények számára

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Kérdések és válaszok SZÉP kártya kártyakibocsátó intézmények számára


1. Hogyan kell bejelenteni a SZÉP Kártya kibocsátására irányuló szolgáltatási tevékenységet?

A R. értelmében a SZÉP Kártya kibocsátási tevékenységet folytató intézménynek (intézmény: a SZÉP Kártya kibocsátására a R. szerint jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság) a tevékenység megkezdését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül (utólagosan) értesítenie kell a Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Közraktározás-felügyeleti Osztályt  (továbbiakban: BFKH).


2. Milyen intézmény bocsáthat ki SZÉP Kártyát?

A SZÉP Kártya kibocsátási tevékenységet olyan intézmény folytathat, amely a rendeletben foglalt előírásoknak megfelel, különös tekintettel a R. alábbi 13. §-ára:

„A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató - kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerződött szolgáltatót - jogosult, amelyet határozatlan időre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétől számított még legalább 5 év határozott időtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként működő gazdasági társasággal, illetve a vele legalább 5 éve szerződéses jogviszonyban - kivéve a letétkezelői tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését - álló Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének:

 • a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35 000 főnél több lakosú magyarországi településen,
 • b) pénzforgalmi szolgáltatása keretében az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel rendelkezik,
 • c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus utalványkártyák kibocsátásában, és az általa kibocsátott ilyen utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján,
 • d) vállalja a 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetési, továbbá a 14. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek a többi kibocsátó intézménnyel közös teljesítését.”

A R. 14. § (1) bekezdése szerint: „Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a kötelezettségek és a rendeltetésszerű joggyakorlás megállapítható.

A R. 14. § (2) bekezdése értelmében: „Az intézmény minden hónap 10. napjáig a turizmusért felelős miniszternek elektronikus formában megküldi az előző hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az előző hónapra, az adott év január 1-je és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra, továbbá a kibocsátás megkezdése és az előző hónap utolsó napja közötti időszakra vonatkozóan összesítve az alábbi adatokat:

 • a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerződések darabszáma,
 • b) a munkáltatókkal megkötött szerződések darabszáma,
 • c) azon munkáltatók darabszáma, amelyek teljesítettek feltöltést munkavállalójuk kártyájára,
 • d) azon munkavállalók darabszáma összesen, és alszámlánkénti bontásban, akiknek érkezett feltöltés az elektronikus utalvány nyilvántartására,
 • e) kiadott társkártyák darabszáma,
 • f) feltöltött és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,
 • g) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplő utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
 • h) beváltott utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
 • i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti megyénként, statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),
 • j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR ’08 száma) szerint összesítve (ezer forintban),
 • k) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti településenként és az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR ’08 száma) szerint összesítve (ezer forintban).


3. Mit kell tartalmaznia az intézmény BFKH-hoz küldött értesítésének?

Az intézmény által küldött értesítésnek tartalmaznia kell:

a) az intézmény nevét, székhelyét;

b) az intézmény cégnyilvántartási számát;

c) a vállalatcsoport nevét, formáját;

d) tényleges vállalatcsoport esetén az uralkodó tag nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely szervezetek tartoznak a vállalatcsoporthoz;

e) a SZÉP Kártya kibocsátási tevékenység megkezdésének tényét, a vonatkozó előírásoknak való megfelelésről (pl.: R. 13. §-a) szóló nyilatkozattal;

f) 3 000 Ft általános tételű eljárási illetéket.

Az értesítést tevő intézmény a R. szerinti kötelezettségét a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/szep-kartya címen letölthető értesítési adatlap kitöltésével és megküldésével is teljesítheti.


4. Hogyan juttathatja el az BFKH-hoz az értesítést a SZÉP Kártya kibocsátó intézmény?

A SZÉP Kártya kibocsátó intézmények személyesen vagy meghatalmazott útján az BFKH telephelyén (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919/1.) tehetik meg az értesítést a kártyakibocsátás megkezdéséről.


5.Milyen adatokat tartalmaz a BFKH nyilvántartása a SZÉP Kártya kibocsátó intézményekről?

A SZÉP Kártya kibocsátásról értesítést tevő intézményt a BFKH nyilvántartásba veszi és erről az irányítását ellátó minisztert tájékoztatja. A nyilvántartásba vételt a BFKH az intézmény felé értesítéssel igazolja vissza.

A  BFKH nyilvántartása a SZÉP Kártya kibocsátó intézményekről a következő adatokat tartalmazza:

- az intézmény neve,

- az intézmény székhelye,

- az intézmény cégjegyzékszáma,

- az intézmény nyilvántartásba vételi száma.

A BFKH nyilvántartásában szereplő SZÉP Kártya kibocsátó intézmények listája a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/idegenforg_nyilv/szep-kartya címen megtekinthető.


6. A BFKH mint kereskedelmi hatóság, hogyan ellenőrzi a SZÉP Kártya kibocsátó intézményeket és a szolgáltatókat?

A SZÉP Kártya kibocsátó intézménynek és a R. szerinti szolgáltatónak (szolgáltató: az intézménnyel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely a R.-ben meghatározott szolgáltatásokat ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítőjét) a SZÉP Kártya kibocsátása és elfogadása során a R. valamennyi előírásának eleget kell tennie, amit a BFKH a miniszter utasítása szerint ellenőriz.

A BFKH az ellenőrzést a miniszter által utasításban kiadott ellenőrzési terv, továbbá a miniszter egyedi utasítása alapján végzi.


7. Milyen szankciókat alkalmazhat a BFKH, amennyiben ellenőrzése során az R. előírásainak megsértését állapítja meg?

Amennyiben a BFKH hatósági ellenőrzése során megállapítja a R.-ben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset összes körülményének - így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának és a jogsértéssel elért előnynek - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

a) elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését,

b) megtiltja a jogsértő magatartás további folytatását,

c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenőrzöttet azzal, hogy az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a BFKH-t ,

d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a SZÉP Kártya kibocsátását,

e) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott SZÉP Kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,

f) elrendelheti a jogsértő módon kibocsátott SZÉP Kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,

g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a SZÉP Kártyával rendelkezők széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges.