MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése

Kategória: Fő-oldal » Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály » Utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység bejelentése


1. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység végzéséhez szükséges bejelentéshez mit kell benyújtani?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. tv. 22. § (1) bekezdése szerinti adatokat, azaz a szolgáltató nevét, lakcímét, illetve szervezet esetén székhelyét, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését, valamint az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.

Az előbbiekben említett külön jogszabályban meghatározott adatoknak minősülnak a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §-ában megjelöltek, valamint a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatok. A bejelentés a BFKH internetes oldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével is benyújtható, mely az alábbi linkről tölthető le:

http://www.mkeh.gov.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok

Fentiekkel összefüggésben a bejelentéshez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:

• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k, egyéni vállalkozó büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• Vezető tisztségviselő/k, vezető beosztású munkavállaló/k és a tevékenységért felelős személy, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nyilatkozata a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/F. § (2) bekezdés c) pontja alapján,

• Tevékenységért felelős személy büntetlen előéletének igazolása, valamint annak igazolása, hogy nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a BFKH nyilvántartásában szerepel!

• Tevékenységért felelős személy 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a BFKH nyilvántartásában szerepel!

• Tevékenységért felelős 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítványának meglétét igazoló okirat. A 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az 5. § (1)-(3) bekezdése által meghatározott követelmények nem vonatkoznak arra a tevékenységért felelős személyre, aki a Módr. hatálybalépésekor, azaz 2015. szeptember 2-a előtt a Hivatal nyilvántartásában szerepel!

• Tevékenységért felelős hetente legalább húsz órában történő foglalkoztatásának igazolása. Az utazási vállalkozó köteles a tevékenységért felelős személyt oly módon foglalkoztatni, hogy hetente legalább húsz órában a munkakörébe tartozó vagy a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján meghatározott, az utazásszervezői, illetve utazásközvetítői tevékenységgel kapcsolatos feladatot lásson el.

• 10.000,-Ft eljárási díj befizetésének igazolása, a BFKH számlaszáma: 10032000-00309653-00000000, a B36 Kincstári tranzakciós kód megjelölésével,

• Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, úgy annak igazolása 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal, hogy köztartozásmentes adózó a kérelem benyújtásának időpontjában, (EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS)

Amennyiben az utazási vállalkozó vagyoni biztosíték köteles tevékenységet is végez, akkor a fent felsoroltakon túl a kérelemhez csatolni kell az alábbi dokumentumokat is:

Vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység kapcsán:

• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) pontja vonatkozásában (eredeti)

• Vagyoni biztosíték elhelyezésének igazolása a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. c) pontja vonatkozásában (eredeti)

• Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (9) bekezdése alapján),

• A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!

• Nyilatkozat a vagyoni biztosíték emelésének kötelezettségéről (213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (9) bekezdése alapján),

• A biztosítási/banktitok alóli feloldás céljából a biztosító/pénzintézet részére adott és általuk elfogadott felhatalmazás teljes bizonyító erejű magánokiratban eredetiben v. hitelesített másolatban.

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!


2. A bejelentés hol és hogyan lehet benyújtani?

• Személyesen vagy meghatalmazott útján a ügyfélszolgálaton (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919/1.) illetve Kormányablaknál. A bejelentőűrlap letölthető a (www.mkeh.gov.hu oldalról  illetve beszerezhető az ügyfélszolgálaton.
• A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat
• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében az ügyfélszolgálat munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.


3. Ki folytathat ma Magyarországon utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

• Az utazásszervezői és -közvetítői tevékenység gyakorlásának kritériumait, az utazási vállalkozók bejelentésével kapcsolatos feltételeket, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet határozza meg.

• Utazásszervezői, illetőleg -közvetítői tevékenységet Magyarországon csak az az utazási vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és a tevékenység folytatására irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal számára bejelentette.


4. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha utazásszervező és/vagy utazásközvetítő vállalkozást szeretnék indítani?

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,

2. Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet,

3. Az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet


5. Hogyan tudja igazolni a vállalkozás, hogy köztartozásmentes adózó?

• Amennyiben a kérelmező utazási vállalkozó – a bejelentés benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni!
• Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.


6. Hogyan igazolható a büntetlen előélet és azt, hogy valaki nem áll az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt?

A kérelem benyújtásának időpontjához képest 3 hónapnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal, amelyen az szerepel, hogy az adott személy büntetlen előéletű és foglalkozástól eltiltás vagy utazásszervezői és –közvetítői tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll.


7. Mit jelent a „tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. §) utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó vagy az általa határozatlan időre foglalkoztatott, az utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatásában személyesen közreműködő személy rendelkezik az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal, valamint nyelvismerettel (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy).

Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy foglalkoztatása az utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység végzésének egyik fontos feltétele.


8. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?

 • rendelkezik C1 típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány meglétét igazoló okirattal,

  • rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerinti szakképesítésének meglétét igazoló okirattal,

  • rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésben meghatározott szakirányú, szakmai gyakorlatának meglétét igazoló okirattal.

  • büntetlen előéletű,

  • utazásszervező és -közvetítő tevékenységhez kapcsolódóan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,

  • igazolnia kell, hogy az utazási vállalkozással munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll legalább heti 20 órában.

  • továbbá, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot kell tennie (ehhez minta a nyomtatványok rovatból letölthető).

Figyelem! Az itt felsorolt kritériumoknak együttesen kell fennállni, ahhoz, hogy valaki tevékenységért felelősként bejegyezhető legyen!


9. Mire nyújt pénzügyi fedezetet a vagyoni biztosíték?

A vagyoni biztosíték pénzügyi fedezetet nyújt az utazáskor szükséghelyzetbe került utasok érdekében teendő intézkedések (pl. hazaszállítás) és a kényszerű tartózkodás költségeinek fedezésére, valamint az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére.


10. Milyen formában lehet benyújtani a vagyoni biztosíték szerződést?

Vagyoni biztosíték lehet hitelintézettel kötött garanciaszerződés, pénzbeli letét, biztosítóval kötött biztosítási szerződés.


11. Mennyi időre kell szólnia a vagyoni biztosíték szerződésnek?

A biztosítási szerződést legalább egyévi időtartamra kell megkötni. A hitelintézettel kötött szerződésnek legalább tizennyolc hónapra kell szólnia.


12. Az egyes vagyoni biztosítékformák külön-külön, illetőleg együttesen is alkalmazhatók?

Igen, de a biztosítékformák együttes alkalmazása esetén a vagyoni biztosíték szolgáltatására kötött szerződésekben rendelkezni kell a fizetési kötelezettség feltételeiről is.


13. Milyen tevékenységekhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása és mekkora összegben?

1. Belföldi és nemzetközi utazásszervezői tevékenységhez szükséges vagyoni biztosíték igazolása.

2. Mértéke:

- Belföldi utazásszervezés esetén: az e tevékenységből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 3%-a, de legalább ötszázezer forint,

- Nemzetközi utazásszervezői tevékenység esetén: a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) pontja szerinti tevékenység(ek)ből származó vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 12%-a, de legalább ötmillió forint,

1. ha az utazási vállalkozó a nemzetközi utazásszervezése során nem menetrend szerinti járatú repülőgépen (charter járaton) férőhelyet vesz igénybe, illetve a garantált szerződésből származó kötelezettségei az árbevétel 25%-át meghaladják, akkor a vagyoni biztosíték mértéke a vagyoni biztosíték alapját képező tervezett árbevétel 20%-a, de legalább húszmillió forint.

2. A vagyoni biztosítékot a nemzetközi és a belföldi tevékenység együttes végzése esetén külön-külön kell számításba venni.

3. A vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség részleteit a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. §-a rögzíti.


14. Melyik év értékesítési nettó árbevétele számít a vagyoni biztosíték alapját képező árbevételnek egy már működő utazási vállalkozásnál?

A vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) és/vagy c) pontja(i) szerinti tevékenység(ek)ből származó, a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évében december 31-éig elszámolt értékesítési nettó árbevétel, a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevétel és a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötésének, illetőleg a pénzbeli letét elhelyezésének évét megelőző év értékesítési nettó árbevétel összege közül, amelyik a legnagyobb.

Például: egy már működő vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői vállalkozás 2014. évi vagyoni biztosítékának megállapításánál - a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (3) bek. a) és/vagy c) pontja(i) szerinti tevékenység(ek)ből származó – a 2012. évi tényleges értékesítési nettó, a 2013. évi várható értékesítési nettó, a 2014. évi tervezett értékesítési nettó árbevételei közül a legnagyobb nettó árbevételt kell alapul venni.


15. Mikor kell igazolnia egy már működő utazási vállalkozónak, hogy rendelkezik a következő évre szóló vagyoni biztosítékkal?

A már működő utazási vállalkozó köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.


16. Milyen határidőkre kell figyelniük az utazási vállalkozásoknak?

Az az utazási vállalkozó, amely vagyoni biztosíték köteles utazásszervezői tevékenység végzésére is rendelkezik engedéllyel

• köteles a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 8. § (6) értelmében minden év május 31-éig a rendelet 8. § (3) bekezdés a) pontja (nemzetközi utazásszervezés) és c) pontja (belföldi utazásszervezés) szerinti vagyoni biztosíték köteles tevékenység/ek/ből származó megelőző évi tényleges értékesítési nettó árbevételt a BFKH-nak bejelenteni.

• köteles minden év október 31-éig a BFKH-nak igazolni, hogy rendelkezik a a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő – a hitelintézettel kötött garanciaszerződés, a biztosítási szerződés megkötése, ill. a pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló - vagyoni biztosítékkal.


17. Kell-e módosítani év közben a vagyoni biztosíték összegét?

• Igen, az utazási vállalkozó - szükség esetén - köteles minden év május 31-éig a vagyoni biztosítékot megemelni az előző évi elszámolt értékesítési nettó árbevételhez. Ennek megtörténtét és az árbevételt az utazási vállalkozó köteles a BFKH-nak megfelelően igazolni.

• Tovább, ha az év folyamán a tényleges árbevétel 10%-kal több mint a vagyoni biztosíték alapját képező árbevétel, az utazási vállalkozó köteles 5 munkanapon belül a vagyoni biztosíték összegét a tényleges forgalomnak megfelelően módosítani és ennek megtörténtét haladéktalanul a BFKH-nak igazolni.


18. Az utazásszervezői és –közvetítői tevékenység befejezését követően mikor lehet a vagyoni biztosítékot megszüntetni?

Az utazási vállalkozó a vagyoni biztosítékot csak e tevékenység megszűnését követően, az utazási szerződésekből eredő kötelezettségek teljesítése után, legkorábban azonban a tevékenység megszűnésétől számított hat hónap elteltével szüntetheti meg.


19. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?

Nem, a 213/1996. (XII.23.) Kormányrendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését az utazási vállalkozó 15 napon belül köteles a BFKH-nak írásban bejelenteni