MKEH » Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések

Pénzmosási szakterület

Kategória: Fő-oldal » Nemesfém » Pénzmosási szakterület


2017. évi jogszabály-változással kapcsolatos tájékoztatás

2017. június 26. napján hatályba lépett a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: új Pmt.), melynek 65. § (9) bekezdése értelmében a nemesfémmel kereskedőknek a tevékenység megkezdésétől számított 45 napon belül kell elkészíteni belső szabályzatukat és jóváhagyás céljából benyújtani a hatóság részére.

Az új Pmt. 80. § (1) bekezdése értelmében a hatálybalépéskor már működő szolgáltatók a belső szabályzataikat a felügyeleti útmutató kiadását követően 90 napon belül, legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig kötelesek az új. Pmt. rendelkezéseinek megfelelően átdolgozni, és a belső szabályzat átdolgozásának megtörténtéről a felügyeletet ellátó szervet írásban tájékoztatni.

Az átdolgozáshoz szükséges felügyeleti útmutató Nemzetgazdasági Miniszteri rendelet formájában kerül kiadásra. Az átdolgozott szabályzatot nem kell benyújtani jóváhagyásra, azt a felügyeleti szerv (nemesfémmel kereskedők és árukereskedők tekintetében 2017. január 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kereskedelmi hatóság) az új törvény 65. § (5) bekezdése szerint a törvény hatálybalépését követő első felügyeleti eljárás keretében hagyja jóvá.

A jóváhagyás feltétele mindkét esetben, hogy a belső szabályzat tartalmazza az új Pmt. és a végrehajtására kiadott rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeit és jogszabállyal, valamint az új Pmt. céljával nem ellentétes.

A megváltozott jogszabályokról, az új Mintaszabályzatról, a tájékoztatás módjáról szakmai honlapunkon (www.mkeh.gov.hu) és hírlevélben folyamatosan tájékoztatást adunk.

További intézkedésig a 2017. június 26. napját megelőzően nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedők a honlapon lévő mintaszabályzat alapján dolgozzák ki saját szabályzatukat, a pénzügyi információs egységhez a pénzmosásról szóló bejelentést azonban már az új (csatolt) nyomtatványon lehet benyújtani.

2017. június 26. napját követően nyilvántartásba vett nemesfémmel kereskedők, valamint az árukereskedők esetében a hatóság csak az új Pmt. szerint módosított belső szabályzatát hagyja jóvá.

 


Kire vonatkozik a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti belső szabályzat készítési kötelezettség?

Ez a kötelezettség a Pmt. 1. § (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatókra vonatkozik. A Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság) azon szolgáltató vállalkozások (a továbbiakban: vállalkozások) felett gyakorol felügyeletet, aki

  • nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedik (j) pont), illetve
  • árukereskedelmi tevékenysége folytatása során hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el (k) pont. Ez utóbbi értékhatár kettőmillió-ötszázezer forintra módosult 2017. június 26. napjától. Az árukereskedő nyilvántartásba vétel nélkül 2017. október 31. napjáig fogadhat el kettőmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó készpénzt egy jogügylet során.


Honnan lehet tudni, hogy a vállalkozásra vonatkozik-e a Pmt.?

A nemesfémmel kereskedők valamennyien a törvény hatálya alá tartoznak, függetlenül attól, hogy milyen értékben vagy mennyiségben forgalmaznak nemesfémet.

Az árukereskedők közül azok tartoznak 2017. június 26. napját követően a törvény hatálya alá, akik tevékenységük folytatása során a változás szerint kettőmillió-ötszázezer forintot  elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogadnak el.

Kiemelendő, hogy csak az az árukereskedő fogadhat el árukereskedelmi tevékenységének folytatása során ilyen mértékű készpénzfizetést, aki vállalja a Pmt-ben foglalt kötelezettségek teljesítését, jóváhagyott Pmt. szerinti belső szabályzattal rendelkezik és a hatóság nyilvántartásba vette.

Ezek hiányában az árukereskedő nem fogadhat el ilyen összegű készpénzt.

Javasoljuk, hogy amennyiben szándékában áll a fent hivatkozott összeget elérő vagy meghaladó készpénzfizetés elfogadása, úgy kérje a hatóságnál nyilvántartásba vételét és tegyen eleget a Pmt-ben meghatározott kötelezettségének.


Hogyan kell elkészíteni a Pmt. szerinti belső szabályzatot?

A hatóság 2013. évben közzétette a 2013. július 1. napján hatályba lépett változásoknak megfelelő mintaszabályzatokat, majd az eltelt időszak jogszabályi változásai és a tapasztalatok alapján azokat átdolgozta. A jogelőd Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján (http://mkeh.gov.hu/nemesfemvizsgalat/PmtUtmutato) található, a 2017. januártól alkalmazandó mintaszabályzatok (nemesfémmel kereskedők mintaszabályzata, illetve árukereskedők mintaszabályzata) és az útmutatók segítséget nyújtanak a vállalkozásoknak a sajátosságaiknak megfelelő Pmt. szerinti szabályzat elkészítéséhez. A mintaszabályzatokat a XIV. fejezettől a vállalkozásoknak saját szervezetükre kell aktualizálni.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és a végrehajtási rendeletek alapján új mintaszabályzat készül majd, melyet a rendeletek megjelenését követően a honlapon közzéteszünk, kérjük, kísérjék figyelemmel a változásokat.


Hogyan lehet benyújtani jóváhagyásra a Pmt. szerinti belső szabályzatot?

Az elkészült szabályzat egy eredeti példányát egy példány jóváhagyásra vonatkozó kérelemmel kell benyújtani a hatóságnak 3000 Ft eljárási illeték átutalása vagy csekken történő befizetése mellett, ahogy az a nyomtatványon szerepel.  Ezeket megküldheti a hatóságnak postai úton a Budapest Főváros Kormányhivatala 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatti címre (postai cím: 1534 Budapest BKKP, Pf.919/1.), vagy személyesen is benyújthatja az iratokat ugyanezen a címen, az I. em. 120. számú irodában a hivatalos ügyfélfogadási időben (H-CS: 8.00-12.00 és 13.00-15.00 óra között, P: 8.00-12.00 óra között).

Fontos, hogy a kijelölt személyről szóló bejelentést a működés megkezdésétől számított 5 napon belül meg kell tenni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének, ami a mintaszabályzat 2. számú mellékletében fel van tüntetve, és a bejelentést igazolni kell a hatóságnak a jóváhagyási eljárás során.


Mi a kérelemre indult eljárás menete?

A Pmt. szerinti belső szabályzat formai és tartalmi vizsgálatát követően a hatóság a vállalkozás Pmt. szerinti szabályzatát jóváhagyja, ezen felül az árukereskedelemmel foglalkozó vállalkozást nyilvántartásba veszi, amennyiben a szabályzat megfelel a jogszabályi előírásoknak.

A jóváhagyásra vonatkozó kérelem és illeték megfizetése hiányában a szabályzat nem vizsgálható, így ezek csatolására fokozott figyelmet kérünk fordítani.

A hatóság a döntést postai úton kézbesíti, de van lehetőség személyes átvételre is. Az ügyintézési határidő 21 nap, ebbe nem számít bele például a hiánypótlásra biztosított idő.

 


A Hatóság segítséget nyújt a Pmt. szerinti belső szabályzat elkészítéséhez?

A hatóság munkatársait akár személyesen vagy akár e-mailben (npfo@bfkh.gov.hu) is megkeresheti a szabályzat elkészítéséhez szükséges tájékoztatás adása, illetve segítségnyújtás céljából, a munkatársak szívesen állnak a vállalkozások rendelkezésére.


Mit kell tenni a jóváhagyott szabályzattal?

Valamennyi értékesítési egységben (telephelyen, üzletben) rendelkezésre kell állnia a szabályzatnak. Ez egyrészt az azonosítások megfelelő elvégzéséhez szükséges az azonosítást végzők részére, másrészt a hatóság által végzett helyszíni ellenőrzéskor be kell mutatni az ellenőröknek. Adatváltozás vagy személyi változás esetén a szabályzatot, vagy annak mellékletét módosítani kell, ezt azonban már nem kell jóváhagyásra benyújtani, csak cégszerű aláírással és dátummal ellátva hozzáfűzni a jóváhagyott szabályzathoz. Az új törvény hatálybalépését követően átdogozott szabályzatokat a hatóság az első felügyeleti ellenőrzéssel egyidejűleg hagyja majd jóvá.


Csomagküldés tevékenység esetében melyek a legfontosabb, eltérő elvárások a Pmt. szerinti belső szabályzatban és a gyakorlatban?

A jogszabályok nem használják az on-line kereskedelem elnevezést, ez a csomagküldés egyik fajtája. Amennyiben a vállalkozás ezt a tevékenységi formát jelenti be a hatóság részére, úgy a Pmt. szerinti belső szabályzatában fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy ha nem valósul meg a személyes találkozás a vevővel, úgy az azonosítás sem történik meg a szokásos módon. Ez ügyben konzultáljanak munkatársainkkal.